IV/13 - 11:00 "Дизайны 100 жил" баримтад кино үзэх, Тайпочидтой хамтран WorkShop хийх

IV/13 - 11:00 "Дизайны 100 жил" баримтад кино үзэх, Тайпочидтой хамтран WorkShop хийх

IV/14 - 12:00, 14:00, 16:00 цагуудад "Дизайны 100 жил" баримтад кино үзэх, Тайпочидтой хамтран WorkShop хийх

IV/15 - 16:00 үзэсгэлэнгийн хаалт